Stäng

Förbättra kassaflödet med avskrivningsoptimering och lägre fastighetsskatt

De ekonomiska effekterna med anledning av Coronaviruset är redan påtagliga och kommer sannolikt innebära likviditetsproblem för många företag. Som Svalner tidigare rapporterat om har regeringen på skatteområdet presenterat en lagrådsremiss med förslag som ger möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar avseende vissa skatter i syfte att motverka de negativa effekterna, för mer information om dessa åtgärder se här: https://www.svalner.se/regeringen-foreslar-atgarder-pa-skatteomradet-med-anledning-av-coronaviruset-och-radande-ekonomiskt-lage/

 

Inom fastighetssektorn ger också den befintliga skatterättsliga regleringen kommersiella fastighetsägare flera möjligheter att själva agera för att förbättra företagets likviditet genom att identifiera och utnyttja kassaflödesfrämjande åtgärder i den egna verksamheten.


Avskrivningsoptimering

 

Genom en korrekt och optimerad inkomstskattemässig klassificering och beräkning av de årliga värdeminskningsavdragen avseende anskaffningsutgifter för byggnader och andra anläggningstillgångar kan kassaflödet stärkas. Det kan t.ex. röra sig om att identifiera byggnadsinventarier vid projektinvesteringar och förvärv av kommersiella fastigheter (vilket tidigarelägger avdragen) eller att identifiera möjligheter till kostnadsföringar trots att investeringarna tillgångsförs redovisningsmässigt vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar. I många fall kan också en detaljerad analys av anskaffningarna identifiera möjligheter till större avdrag av byggnadsvärden. Således kan betydande skattekrediter erhållas enbart genom en korrekt skattemässig klassificering och hantering av investeringsutgifterna.

 

Fastighetsskatt

 

Många fastigheter har historiska taxeringsvärden som är för höga. Sådana taxeringsvärden kan omprövas för att på så sätt erhålla betydande återbetalningar av fastighetsskatt och därmed stärka kassaflödet. Genom en översyn av fastighetstaxeringen av det egna fastighetsbeståndet kan i många fall flera faktorer identifieras som kan åberopas som stöd för att ompröva tidigare taxeringsvärden. Det kan t.ex. röra sig om korrigering av värdeår efter om/tillbyggnation, justering för avvikande byggrätt, beräkning av jämförelsehyror eller andra säregna förhållanden.

Svalners fastighetsgrupp besitter unik kompetens och omfattande erfarenhet av både avskrivningsoptimering samt fastighetsskatt/taxering, såväl avseende löpande skattemässig hantering som historiska utredningar och processer.

 

För mer information om hur vi kan hjälpa er med kassaflödesfrämjande åtgärder kontakta Mathias Gustafsson för fastighetsskatt och Fredrik Ulmstedt för avskrivningsoptimering:

Fredrik Ulmstedt
Mathias Gustafsson