Stäng

EU-domstolens generaladvokat föreslår att ett city card ska ses som en flerfunktionsvoucher

Moms

Svalner företräder ett bolag i ett mål i EU-domstolen som rör frågan hur ett city card ska behandlas momsmässigt. Det var Högsta Förvaltningsdomstolen som i slutet av 2020 beslutade att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende denna fråga. Nu har generaladvokaten kommit med sitt förslag till avgörande.

 

Omständigheterna i målet

Bolaget i målet utfärdar och säljer ett så kallat city card till turister som besöker Stockholm. Kortet ger innehavaren rätt att under en begränsad till och upp till ett visst värde får tillgång till ett stort antal attraktioner, till exempel sevärdheter och muséer. Därutöver har kortinnehavaren även obegränsad tillgång till persontransporttjänster.

 

Tjänsterna som ingår i kortet kan antingen vara momspliktiga med varierande momssatser eller undantagna från skatteplikt. Kortinnehavaren använder kortet genom att registrera det i en särskild kortläsare och betalar inte något ytterligare. Enligt avtalen mellan bolaget och de som tillhandahåller tjänsterna får leverantörerna ersättning från bolaget för varje inträde eller nyttjande.

 

Bolaget sökte ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få svar på om ett sådant city card utgör en flerfunktionsvoucher. Skatterättsnämnden ansåg inte att kortet var en voucher eftersom det varken hade ett nominellt värde eller avsåg vissa angivna leveranser av varor och tjänster.

 

Skatteverkets anser inte heller att ett sådant city card är en voucher. Bolagets bedömning däremot är att kortet ska betraktas som en flerfunktionsvoucher.

 

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som har beslutat att hänskjuta målet till EU-domstolen för prövning.

 

Generaladvokatens bedömning

Generaladvokaten gör bedömningen att ett sådant city card utgör en voucher och ska anses vara en flerfunktionsvoucher. Detta gäller även om alla tjänster som ett sådant kort innefattar inte kan användas inom en viss tid av en genomsnittskonsument. Generaladvokaten instämmer således i bolagets bedömning.

 

Vår kommentar

Vouchrar av olika slag är vanliga på marknaden (exempelvis presentkort och förbetalda kort som kan användas i olika butiker). Även om de är relativt enkla att använda för konsumenterna är vouchrar komplexa när det gäller den momsmässiga behandlingen.

 

Frågorna som ställts till EU-domstolen av Högsta förvaltningsdomstolen är således av stort intresse för branschen och har varit i ett antal år.

 

Vi välkomnar generaladvokatens förslag och ser fram emot EU-domstolens avgörande och resonemang. Även om det är ett förslag till avgörande kan det redan nu vara bra att se över hanteringen av presentkort och dylikt.

 

Kontakta oss om ni vill diskutera hur detta kan påverka er verksamhet.

Ulrika Grefberg