EU-domstolen underkänner svenska specialregler om återbetalning av moms vid uppförandeskede

Moms

Enligt svenska mervärdesskatteregler ska en fastighetsägare som har beviljats frivillig skattskyldighet under uppförandeskede omedelbart betala tillbaka hela den avdragna ingående momsen inkl. kostnadsränta vid ett tillfälle, i det fall projektet inte leder till någon momspliktig uthyrning.

 

EU-domstolen har i ett beslut meddelat den 18 maj 2021 konstaterat att de svenska återbetalningsreglerna inte är förenliga med mervärdesskattedirektivet. Det finns ingen rätt för medlemsstaterna att enligt mervärdesskattedirektivet kräva omedelbar återbetalning av ingående moms samt kostnadsränta på det sätt som de svenska reglerna innebär.

 

EU-domstolen ansåg att frågan var så klar att frågan kunde avgöras genom ett s.k. motiverat beslut. EU-domstolens beslut får effekter för fastighetsägare som har beviljats frivillig skattskyldighet under uppförandeskede och som tvingats till återbetalning vid ett och samma tillfälle, antingen p.g.a. att uthyrning aldrig har kommit till stånd eller för att momsfri uthyrning har påbörjats. Dessa fastighetsägare har felaktigt tvingats till återbetalning av såväl ingående moms som kostnadsränta vid ett och samma tillfälle. Om en fastighetsägare har beviljats uppförandeskede men istället påbörjar momsfri uthyrning, ska sannolikt de svenska jämkningsreglerna tillämpas. Det ska dock påminnas om att EU-domstolen nyligen har konstaterat att även delar av de svenska jämkningsreglerna är oförenliga med mervärdesskattedirektivet.

 

För mer information om hur EU-domstolens beslut påverkar er, vänligen kontakta

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Lindström