Stäng
RELATERADE LÄNKAR:
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende obligatorisk momsplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet

EU-domstolen underkänner svenska jämkningsregler

EU-domstolen underkänner de svenska jämkningsreglerna i en dom meddelad den 26/11 2020, C-787/17.

 

Sögård Fastigheter AB (”Bolaget”) förvärvade 2012 en fastighet som omfattades av frivillig skattskyldighet. Enlig de svenska jämkningsreglerna övertog då Bolaget en skyldighet att ev. jämka tidigare ägares avdragna investeringsmoms.

 

Bolaget fortsatte att nyttja fastigheten för momspliktig verksamhet. Under 2013 sålde dock Bolaget fastigheten till två privatpersoner vilket innebar att Bolagets momspliktiga verksamhet upphörde. Bolaget blev därför, enligt de svenska jämkningsreglerna, skyldig att jämka (återbetala) tidigare ägares avdragna investeringsmoms.

 

Utifrån de svenska reglerna ansåg Skatteverket att Bolaget skulle återbetala tidigare ägares avdragna investeringsmoms vid ett enda tillfälle. Frågan drevs till Högsta Förvaltningsdomstolen (”HFD”) som hänsköt frågan till EU-domstolen.

 

Enligt EU-domstolen står de svenska jämkningsreglerna i strid med EU-rätten. Detta då de svenska reglerna innebär att en fastighetsägare kan bli skyldig att återbetala tidigare ägares avdragna investeringsmoms. Enligt EU-domstolen kan jämkning av tidigare avdragen investeringsmoms endast bli aktuellt för den som gjort de aktuella avdragen – skyldigheten kan inte övervältras på någon annan.

 

Svalners kommentar

 

EU-domstolens dom är rak och tydlig – de svenska jämkningsreglerna är inte förenliga med EU-rätten. EU-domstolens dom kommer få stor betydelse vid direkta fastighetsöverlåtelser och hanteringen av jämkningshandlingar som är ett vanligt förekommande problem i transaktioner.

 

I målet besvarade inte EU-domstolen om det hade gjort någon skillnad om det i målet varit fråga om verksamhetsöverlåtelse. Det återstår att se om HFD kommer att hänföra enbart denna fråga till EU-domstolen för ny prövning.  Det återstår även att se hur lagstiftaren väljer att hantera det faktum att jämkningsreglerna inte anses förenliga med EU-rätten. Sannolikt kommer detta medföra en lagändring på området.

 

Det som dock går att konstatera redan nu är att EU-domstolens avgörande skapar goda möjligheter för fastighetsägare att återkräva tidigare inbetald (jämkad) investeringsmoms från Skatteverket. Detta förutsätter dock att den inbetalda (jämkade) investeringsmomsen har avsett moms som tidigare ägare har gjort avdrag för.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Hübinette
RELATERADE LÄNKAR:
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende obligatorisk momsplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet