RELATERADE LÄNKAR:
EU-domstolen underkänner svenska jämkningsregler

De svenska jämkningsreglerna strider mot momsdirektivet – ingen jämkningsskyldighet vid förvärv av fastighet 

Moms

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har den 24 juni 2021, i mål nr 4302-17 samt mål nr 445-448-18, med ledning av EU-domstolens avgörande i mål C-787/18, Sögård Fastigheter AB, fastställt att en förvärvare av en fastighet inte övertar tidigare ägares jämkningsskyldighet för avdragen investeringsmoms.

 

I de ovan nämnda målen hade HFD att avgöra om de svenska jämkningsreglerna, innebärandes att en förvärvare av en fastighet övertar tidigare ägares skyldigheter att jämka investeringsmoms, är förenliga med EU-direktivet.

 

För att avgöra frågan i de aktuella målen hade HFD att ta ställning till om fastighetsöverlåtelserna som förekommit i målen skulle anses utgöra fastighetsöverlåtelser eller verksamhetsöverlåtelser i momshänseende.

 

Skatteverket gjorde gällande att de aktuella överlåtelserna utgjorde verksamhetsöverlåtelser då den frivilliga skattskyldigheten övergått från överlåtarna till förvärvarna av fastigheterna. Förvärvarna hade därför övertagit överlåtarnas jämkningsskyldighet och var, på grund av sin användning av de aktuella fastigheterna, skyldiga att jämka tidigare ägares avdragna investeringsmoms.

 

HFD konstaterade att Skatteverkets strikta tolkning inte var förenlig med EU-domstolens praxis. För att avgöra om en överlåtelse av fastighet utgör en fastighetsöverlåtelse eller en verksamhetsöverlåtelse i momshänseende måste i stället samtliga omständigheter i varje enskilt fall beaktas.

 

Enligt HFD hade Skatteverket inte visat att överlåtelserna av fastigheterna i de aktuella målen utgjorde verksamhetsöverlåtelser i momshänseende. Då Skatteverket inte visat att överlåtelserna utgjorde verksamhetsöverlåtelser var överlåtelserna att betrakta som fastighetsöverlåtelser i momshänseende. Eftersom överlåtelserna bedömdes utgöra fastighetsöverlåtelser förelåg ingen jämkningsskyldig för de skattskyldiga eftersom de svenska jämkningsreglerna vid rena fastighetsöverlåtelser bedömdes strida mot momsdirektivet.

 

Kommentar

 

Svalner har varit ombud för den skattskyldige i mål 445–448-18.

 

HFD:s avgöranden är välkomna besked i två avseenden, avgörandena ligger i linje med EU-domstolens praxis och i avgörandena visar HFD upp en nyanserad syn på vad som ska anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse i momshänseende.

 

HFD:s avgöranden innebär att köpare av fastigheter, vid momsmässiga fastighetsöverlåtelser, inte behöver jämka investeringsmoms som säljare tidigare har dragit av. Det är dock viktigt att komma ihåg att HFD:s avgöranden inte påverkar säljare av fastigheter i någon utsträckning. En säljare behöver därför alltjämt upprätta och överlämna en jämkningshandling för att överföra investeringsmomsen från sig själv till en köpare av en fastighet, oavsett om försäljningen av fastigheten sker direkt till den tilltänkta köparen eller om fastigheten ompaketeras.

 

Det är vidare viktigt att ta med sig att HFD inte ger något svar på frågan om de svenska jämkningsreglerna är förenliga med EU-rätten när det är fråga om momsmässiga verksamhetsöverlåtelser. Domstolen uttalar uttryckligen att detta fortfarande är oklart. Enligt vår mening bör en köpare dock, vid verksamhetsöverlåtelser, utgå ifrån att man övertar säljarens skyldigheter att jämka tidigare avdragen investeringsmoms.

 

HFD har dock stängt dörren för att köpare ska bli jämkningsskyldiga för tidigare fastighetsägares avdrag för investeringsmoms vid rena fastighetsöverlåtelser. Fastighetsägare som har förvärvat en fastighet och därefter jämkat ingående moms som tidigare ägare har gjort avdrag för, har därmed goda möjligheter att återkräva den moms som inbetalats till Skatteverket.

 

Det ska avslutningsvis påpekas att domarna från HFD inte får någon betydelse för indirekta överlåtelser av fastigheter, dvs. vid överlåtelser av andelar i fastighetsägande bolag.

 

Se även Svalners nyhetsbrev avseende EU-domstolens dom C-717/18 Sögård Fastigheter:
EU-domstolen underkänner svenska jämkningsregler – Svalner : Svalner

 

För ytterligare information eller vid frågor om hur ni bör agera vid en fastighetsöverlåtelse, vänligen kontakta:

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Lindström
RELATERADE LÄNKAR:
EU-domstolen underkänner svenska jämkningsregler