Stäng

DAC7 – Nya rapporteringskrav för operatörer av digitala plattformar m.m.

1 Inledning

 

Den 22 mars 2021 antog EU:s råd nya regler för att förbättra det administrativa samarbetet mellan medlemsstater, öka transparensen på skatteområdet och bemöta de utmaningar som följer av den digitala plattformsekonomin. De nya reglerna kallas DAC7 och har antagits genom ett tillägg i ett redan befintligt direktiv (Rådets direktiv 2011/16/EU eller DAC ).

 

DAC7 innebär att ett rapporteringskrav införs för operatörer av digitala plattformar. Genom rapporteringskraven kommer operatörer av digitala plattformar behöva rapportera vissa inkomster som användare av en plattform har, t.ex. om en användare har sålt en vara, utfört en tjänst eller hyrt ut fast egendom. Regelverket börjar gälla 1 januari 2023.

 

Utöver nya rapporteringskrav introduceras vissa ytterligare regler genom DAC7 som inte är begränsade till digitala plattformar. Detta inkluderar:

• Gemensamma skatterevisioner – Ett nytt regelverk som ska underlätta att gemensamma skatterevisioner kan genomföras av behöriga myndigheter i två eller fler medlemsstater (s.k. ”joint audits”).

• Automatiskt utbyte av information om royalties – Skattemyndigheter kommer påbörja ett automatiskt utbyte av information om royalty-betalningar.

• Gruppförfrågningar – En skattemyndighet inom EU har idag möjlighet att begära specifik information om en skattskyldig från en annan skattemyndighet inom EU. Genom DAC7 kommer skattemyndigheter kunna göra en sådan begäran på ett mer generellt plan, utan att ha specificerat en skattskyldig som myndigheten önskar information om. En begäran kan alltså göras avseende en grupp av skattskyldiga snarare än en specifik skattskyldig (s.k. ”group request”).

 

I denna artikel fokuserar vi på de nya rapporteringskraven för operatörer av digitala plattformar och sammanfattar vad de nya reglerna kommer att innebära.

 

2 Nya regler för operatörer av vissa digitala plattformar

 

2.1 Vilka digitala plattformar omfattas?

 

De nya rapporteringskraven kommer att gälla för operatörer av digitala plattformar som möjliggör att säljare (”rapporterbara säljare”) kan kopplas ihop med andra användare för att utföra en bestämd typ av inkomstbringande aktivitet. Rapportering kommer att krävas oavsett säljarnas legala form.

 

Digitala plattformar med s.k. EU-nexus är plattformar som:

• Har skatterättslig hemvist inom EU,

• Är registrerad i eller regleras av lagstiftningen i en medlemsstat,

• Har sin ledning inom EU, eller

• Har ett fast driftställe inom EU.

 

Andra digitala plattformar som inte uppfyller något av ovanstående kriterier kan också omfattas av rapporteringsplikt, om:

• Plattformen underlättar utförandet av rapporteringspliktiga aktiviteter eller underlättar uthyrning av egendom lokaliserad inom EU, eller

• Berör uthyrning av fast egendom inom EU.

 

Även operatörer av digitala plattformar som inte har EU-nexus kommer därmed att behöva rapportera information om sina användare till myndigheter i EU. En registrering kommer således att krävas för operatörer av digitala plattformar som idag saknar EU-nexus. En digital plattform utan EU-nexus kan dock undantas från en rapporteringsskyldighet om operatören redan har rapporterat motsvarande information till myndigheter i sitt hemland och denna information utbyts med en medlemsstat.

 

2.2 Vilka aktiviteter omfattas?

 

Digitala plattformar som kopplar ihop rapporterbara säljare med andra användare för att utföra följande aktiviteter omfattas av de nya rapporteringskraven:

 

• Uthyrning av fast egendom,

• Utförande av personliga tjänster,

• Försäljning av varor, och

• Uthyrning av transportmedel av något slag.

 

Rapporteringsplikt kommer att uppkomma oavsett om aktiviteten är gränsöverskridande eller endast bedrivs inom ett EU-land.

 

2.3 Vad ska rapporteras?

 

Information som ska rapporteras till myndigheter inkluderar bl.a.:

 

• Identifikationsuppgifter om rapporterbara säljare (t.ex. namn, adress, personnummer/org.nr., hemvist, etc.),

• Information som är relevant för att fastslå vinster som rapporterbara säljare realiserat genom plattformen (t.ex. totalt belopp per aktivitet, antal utförda aktiviteter, avgifter som tagits ut av den digitala plattformen etc.), och

• Information som kan vara relevant vid uthyrning av fast egendom, t.ex. hur många dagar under rapporteringsperioden den fasta egendomen varit uthyrd.

 

2.4 När ska rapportering ske?

 

EU:s medlemsstater ska implementera direktivet i nationell lagstiftning senast 31 december 2022 och reglerna ska börja gälla senast 1 januari 2023. Operatörer av digitala plattformar som omfattas av rapporteringsplikt ska rapportera information om rapporterbara säljare den 31 januari året som efterföljer det kalenderår då säljare identifierats som rapporterbara. Det första rapporteringstillfället kommer därmed bli 31 januari 2024.

 

Efter att informationen har rapporterats till en skattemyndighet i en medlemsstat kommer informationen att utbytas med andra medlemsstater årligen.

 

2.5 Sanktioner

Direktivet lämnar åt medlemsstaterna att bestämma hur sanktioner ska regleras. Det framgår dock att sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Baserat på erfarenheter från liknande regelverk, t.ex. DAC6, kan det förväntas att sanktionerna kommer att vara omfattande.

 

3 Kommentar

Direktivet delar många likheter med OECD:s föregångare (Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy). DAC7 går emellertid längre än OECD:s förslag då även försäljning av varor inkluderas av rapporteringsplikten. Vidare är det anmärkningsvärt att reglerna är globala såtillvida att operatörer av digitala plattformar kan ha en rapporteringsplikt trots en avsaknad av närvaro (utöver digital närvaro) i EU. Eftersom DAC7 kan sägas ha sitt ursprung i OECD:s arbete är det inte osannolikt att liknande regler kommer att introduceras också i länder utanför EU.

 

Påverkade operatörer bör utreda hur DAC7 kommer att påverka verksamheten och hur nödvändig information ska samlas in för att senare rapporteras till skattemyndigheterna. Vidare bör berörda plattformar se över om eventuella förändringar krävs i befintliga processer.

 

Har ni frågor eller funderingar över DAC7 och vad det kan ha för påverkan på er verksamhet, kontakta;

Petter Lohi
Patrik Sedlar