Stäng

DAC6 – EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har uppdaterats

Svensk och internationell företagsbeskattningTransfer pricing

Den 21 februari uppdaterades EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder och Brittiska Jungfruöarna, Costa Rica, Marshallöarna och Ryssland har lagts till på listan. Från ett DAC6-perspektiv innebär uppdateringen att bolag som gör en avdragsgill betalning till ett s.k. anknutet bolag (normalt minst 25% innehav) som har hemvist i ett land som finns med på förteckningen måste lämna uppgifter om arrangemanget till Skatteverket. Detta gäller oavsett storleken eller syftet med betalningen. Eventuella sanktioner för utebliven uppgiftsinlämning kan vara kännbara.

DAC6-direktivet innebär en löpande rapporteringsplikt avseende vissa gränsöverskridande arrangemang. Syftet med att lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang är bland annat att uppgifterna ska möjliggöra ett informationsutbyte med andra EU-medlemsländer och att ge skattemyndigheterna tidig information om nya former av potentiellt aggressiv skatteplanering.

För att ett arrangemang ska vara rapporteringspliktigt måste det vara gränsöverskridande och uppvisa minst ett s.k. kännetecken. Ett sådant kännetecken är gränsöverskridande betalningar där mottagaren har hemvist i ett land som finns med på EU:s lista över icke samarbetsvilliga länder. Betalningen måste även vara avdragsgill för betalaren och transaktionen ske mellan anknutna personer.

Uppgifter ska normalt lämnas inom 30 dagar. Om inte detta görs i tid kan Skatteverket ta ut en eller flera rapporteringsavgifter uppgående till 315 000 kr per arrangemang.

Vår kommentar:

För företag som har verksamhet i Brittiska Jungfruöarna, Costa Rica, Marshallöarna eller Ryssland leder uppdateringen av EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder till ökad riskexponering och administration. Det bör noteras att uppgiftsskyldigheten gäller oavsett storleken eller syftet med betalningen.


För mer information, kontakta:

Patrik Sedlar
Petter Lohi