Budgetpropositionen 2022 – aviserade förslag på skatteområdet

InkomstskattSvensk och internationell företagsbeskattning

Igår (den 20 september 2021 ) överlämnade regeringen sin budgetproposition för 2022 till riksdagen.

 

Nedan sammanfattar vi ett urval av regeringens aviserade förslag på skatte- och avgiftsområdet. Regeringen kommer att återkomma med separata lagförslag, varför den slutliga utformningen av förslagen och i vilken utsträckning de kommer att genomföras kan komma att ändras. Även det oklara parlamentariska läget i riksdagen bidrar med viss osäkerhet.

 

Vi kommer givetvis att följa den fortsatta utvecklingen och i relevanta delar återkomma med våra kommentarer när lagförslag finns på plats.

 

Förslag om utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner

 

Dagens regler för kvalificerade personaloptioner föreslås utvidgas till att gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter föreslås omfattas av regelverket även om de inte är anställda. Av förenklingsskäl föreslås reglerna omfatta personaloptioner som kan nyttjas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Vidare ska en personaloption kunna ges ut av ett företag och ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på personaloption som förvärvas efter den 31 december 2021. Eftersom förslaget bedöms utgöra statligt stöd krävs det även ett godkännande av Europeiska kommissionen innan förslaget kan genomföras. Vi har tidigare beskrivit regeringens förslag till utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner, se vidare här.

 

Ny lag för källskatt på utdelning till utländska personer

 

Det föreslås införas en ny lag om källskatt på utdelning till utländska personer som ska ersätta kupongskattelagen (1970:624 ). Den nuvarande regleringen är i behov av modernisering och behöver även anpassas till utvecklingen inom EU-rätten.

 

Den nya lagen om källskatt föreslås infogas i skatteförfarandelagen (2011:1244 ). För att förebygga bedrägerier, fusk och fel ska reglerna bl.a. omfattas av lagen (1995:575 ) mot skatteflykt. Dagens skattesats, 30 % som utgångspunkt, bibehålls.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt den 1 januari 2024, och tillämpas första gången på utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2023. Vi har tidigare beskrivit och kommenterat finansdepartementets förslag från den 29 april 2020 om en ny källskatt på utdelning, se vidare här.

 

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

 

Det föreslås att en särskild begränsningsregel ska införas som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.

 

Förslaget baseras på den s.k. stoppskrivelse som regeringen meddelade den 10 juni 2021 efter Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 3 juni 2021 (HFD 2021 ref. 33 ). Domstolen kom i målet fram till att rätten till avdrag för tidigare års underskott i det aktuella fallet varken kunde angripas med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd eller skatteflyktslagen.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021. Vi har tidigare beskrivit och kommenterat HFD:s avgörande i denna fråga, se vidare här.

 

Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

 

Skattereduktionen för förvärvsinkomster förstärks och ska som huvudregel göras med 2 820 kronor per person och år. Vid fastställd förvärvsinkomst mellan 65 000 kronor och 265 000 kronor föreslås skattereduktionen i stället uppgå till 1,41 procent av skillnaden mellan den fastställda förvärvsinkomsten och 65 000 kronor.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.

 

Skattelättnad för cykelförmån

 

En skattelättnad föreslås införas för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller till sina anställda för privat bruk. Förslaget syftar till att öka cykelpendlingen och därmed få fler arbetspendlare att välja cykel framför bil. Förmån av cykel ska inte tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 3 000 kr per beskattningsår.

 

Det kommande föreslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på förmån som lämnas efter den 31 december 2021.

 

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

 

Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (elbilar, laddhybridbilar, gasbilar och vätgasbilar ) föreslås ändras genom att det införs en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och omfatta bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med ikraftträdandet.

 

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

 

Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag föreslås förenklas i vissa situationer. Dels kan sådana tillfälliga anställningar/uppdrag på annan ort komma att betraktas som tjänsteresor, och dels kan den som är tillfälligt anställd hos t.ex. stat eller kommun för att delta i en specifik insats såsom olycka eller kris anses ha tjänsteställe i bostaden.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som har utförts efter den 31 december 2021.

 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar under juni-augusti 2022

 

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år föreslås förstärkas under juni-augusti 2022, i syfte att stötta företag med flera unga anställda (t.ex. sommarjobbare). Förslaget innebär att för ersättning som utges under den aktuella perioden ska endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2022.

 

Skattefri uthyrning av personliga tillgångar

 

Det föreslås införas en skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar i syfte att främja cirkulär ekonomi. Fysiska personer som hyr ut personliga tillgångar föreslås därmed kunna göra ett avdrag från nettointäkten med 20 000 kr.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.

 

Avskaffad reklamskatt

 

Reklamskatten föreslås avskaffas från och med den 1 januari 2022.

 

Ett avskaffande av reklamskatten har varit föremål för diskussion under många år, och det har vidtagits successiva åtgärder för att på sikt avskaffa reklamskatten genom sänkning av reklamskatten och höjd gräns för redovisningsskyldighet.

 

Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt

 

Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt föreslås höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Den höjda omsättningsgränsen syftar till att förenkla för de minsta företagen samt minska den administrativa bördan för såväl företagen som Skatteverket.

 

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

 

Avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

 

Under covid-19 pandemin har det medgetts tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt i syfte att minska tillfälliga likviditetsproblem för företagen. Flera tillfälliga betalningsanstånd löper ut under våren 2022, och regeringen föreslår mot den bakgrunden en möjlighet till avbetalningsplan.
Det kommande förslaget föreslås träda i kraft före månadsskiftet mars/april 2022.

 

Övriga förslag

 

–  Förstärkt reduktion för sjuk – och aktivitetsersättning
–  Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
–  Skärpt miljöstyrning i bonus-malus systemet
–  BNP-indexering av avfallsförbränningsskatten
–  Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik
–  Höjd alkoholskatt
–  Höjd skatt på tobak
–  Mervärdesskatteundantag för vissa inköp av EU-organ med anledning av covid-19
–  Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Sara Lindell