Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Punktskatter och tull

Vi har tidigare nämnt att regeringen avser att komma med skatteförslag med anledning av den nuvarande situationen på energimarknaden. Finansdepartementet har den 9 september 2022 publicerat en promemoria med konkreta lagförslag avseende avfallsförbränningsskatten samt skattenedsättningen för el förbrukad i datorhallar. Promemorian är på remiss och remissvaren ska lämnas senast den 30 september 2022 till Finansdepartementet.

 

Avskaffad avfallsförbränningsskatt

Som vi tidigare informerat har det riktats stor kritik mot avfallsförbränningsskatten och det är nu mot bakgrund av detta samt den pågående energikrisen som Finansdepartementet föreslår att avfallsförbränningsskatten avskaffas. Skatten föreslås avskaffas redan den 1 januari 2023.

 

Slopad energiskattenedsättning för datorhallar
I promemorian föreslås även att nu gällande energiskattenedsättningen för datorhallar slopas. Förändringen föreslås börja gälla från den 1 juni 2023 och innebär att standardskatten för el ska appliceras även på el som förbrukats i datorhallar.

Finansdepartementet anser att slopandet av nedsättningen är motiverad eftersom det är viktigt att inte styra utbudet av el till användning i nya datorhallar när det finns ett stort behov av el i andra branscher. Förslaget innebär att majoriteten av den elen som förbrukas i datorhallar kommer beskattas med den ordinarie skattesatsen om 36,0 öre/kWh, när nedsättningen förslås slopas uppskattas skattesatsen till 39,0 öre/ kWh.

 

I vissa delar av norra Sverige gäller fortsatt viss nedsättning av energiskatten, denna nedsättning föreslås vara tillämplig även på förbrukning i datorhallar. Denna nedsättning är dock betydligt lägre, för tillfället 9,6 öre/kWh att jämföras med skattenedsättningen för el förbrukad i datorhallar som idag uppgår till 35,4 öre/kWh.

 

Vår kommentar

Finansdepartementets föreslår två förändringar på energiskatteområdet som tydligt drivs av det förändrade omvärldsläget och de höga energipriser som det medför. Den slopade avfallsförbränningsskatten har visat sig vara ineffektiv och fördyrande för förbränningsanläggningsaktörerna. Skatten har resulterat i minskad vinst och därmed riskerar den energiproduktionen i avfallsförbränningsanläggningarna i framtiden. Det är mycket sannolikt att avfallsförbränningsskatten kommer att avskaffas då förslaget verkar har brett stöd i riksdagen. Den slopade energiskattenedsättningen för datorhallar medför en högre kostnad för de aktörer som driver datorhallar i Sverige. När nedsättningen infördes lockade den aktörer till Sverige som byggde nya datorhallar. Att nedsättningen fem år senare tas bort innebär viss problematik ur ett förutsägbarhetsperspektiv. Viss nedsättning av energiskatten för energi som används i datorhallar är även fortsatt möjlig i vissa delar av norra Sverige, även om den nedsättningen är betydligt mindre än den som nu föreslås att slopas.

 

Slopandet av energiskattenedsättningen medför även att aktörer som i nuläget varit frivilligt skattskyldiga på grund av energiskattenedsättningen för datorhallar inte längre kommer vara det. Dessa aktörer ska därmed bland annat sluta lämna punktskattdeklaration och det är viktigt att dessa aktörer för en dialog med sina elnätsföretag för att elskatt framöver tas ut på rätt sätt.

 

Den aktuella promemorian är för närvarande ute på remiss och remissvaren ska vara inlämnade senast 30 september. Det är i nuläget inte helt klart vilket stöd som förslaget om slopad skattenedsättning för datorhallar har i Riksdagen, det är därför oklart om beslut kommer fattas under tiden som nuvarande regering är vid makten.

 

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

 

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg