2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Återbetalning av moms vid upphörande av frivillig skattskyldighet under uppförandeskede

Moms

Enligt svenska momsregler ska en fastighetsägare som har beviljats frivillig skattskyldighet under uppförandeskede omedelbart betala tillbaka hela den avdragna ingående momsen inkl. kostnadsränta vid ett tillfälle i det fall projektet inte leder till någon momspliktig uthyrning.

 

Svalner har tidigare beskrivit att EU-domstolen har konstaterat att denna återbetalningsregel är oförenlig med mervärdesskattedirektivet. Högsta Förvaltningsdomstolen (”HFD”) har nu meddelat dom i det mål som gav upphov till att HFD begärde ett utlåtande från EU-domstolen. HFD:s slutsats är att EU-rätten inte utgör ett hinder för att tillämpa de svenska specialbestämmelserna om justering av ingående moms.

 

HFD inleder med att konstatera att EU-domstolens beslut inte är helt lättolkat. HFD anser därför att EU-domstolens svar på frågan måste läsas i ljuset av både EU-domstolens beslut och tidigare meddelad praxis.

 

Vid HFD:s genomgång av tidigare praxis från EU-domstolen konstaterar HFD att det inte föreligger något hinder att justera tidigare gjorda avdrag givet att den slutliga avsikten med förvärven har ändrats. En sådan justering av tidigare avdragen ingående moms förutsätter således att den skattskyldige inte längre har för avsikt att använda de inköpta varorna eller tjänsterna för utgående momspliktiga transaktioner.

 

I det aktuella fallet hade bolaget mot bakgrund av förändrade ekonomiska förutsättningar fattat ett styrelsebeslut att lägga ner det aktuella projektet. HFD ansåg att detta ska ses som en sådan ändrad avsikt som ska föranleda en återbetalning av den tidigare avdragna ingående momsen.

 

Vår kommentar:

 

HFD:s dom innebär en överhängande risk för att fastighetsägare som ådrar sig förgäveskostnader framöver blir skyldiga att återbetala ingående moms om avdrag har yrkats i enlighet med beslut om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede.

 

Mot bakgrund av EU-domstolens svar i det motiverade beslutet samt tidigare praxis från EU-domstolen, där avdrag för ingående moms har beviljats trots att uppkomna kostnader aldrig resulterat i några momspliktiga transaktioner, ställer vi oss frågande till huruvida HFD:s dom faktiskt är förenlig med EU-domstolens motiverade beslut.

 

HFD:s dom väcker också en del frågor, däribland om det är någon skillnad mellan att ett bolag tvingas i likvidation eller om ett bolag fortsätter att bedriva annan verksamhet efter att ett beslut om att avsluta ett projekt har fattats.

 

En annan fråga som inte prövas är om förgäveskostnaderna i det aktuella målet inte bör ses som s.k. allmänna omkostnader i bolagets verksamhet, och om det på denna grund eventuellt kan föreligga ett hinder för att återbetala den tidigare avdragna ingående momsen.

 

För mer information om hur HFD:s dom påverkar er, vänligen kontakta:

 

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Hübinette