Stäng

Är momsen avdragsgill på kontorsmöbler till hemmakontoret?

Moms

Pandemin har kickstartat en redan påbörjad omställning mot att allt fler företag väljer att låta sina anställda arbeta på valfri ort, till exempel i hemmet. Frågan är om momstillämpningen hänger med i denna utveckling? Svalner har representerat ett bolag som bekostat inköp av kontorsutrustning, såsom skrivbord och skrivbordsstolar, för placering i anställdas hem. Skatterättsnämnden har nu prövat om bolaget har rätt att göra avdrag för moms på inköpen.


Bakgrund

Vi har i tidigare nyhetsbrev – ”Kan en arbetsgivare göra utlägg för arbetsgivarens räkning i momshänseende?” – informerat om att Svalner företräder ett bolag i ett förhandsbeskedsärend i frågan om det är möjligt att göra avdrag för moms när en arbetsgivare bekostar inköp av kontorsutrustning som placeras i anställdas hem.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade tidigare i år dom och förklarade att avdrag inte kan vägras enbart för att det är anställda som i ett första led köper in kontorsutrustningen. Enligt domstolen fick de anställda anses ha agerat inom ramen för sin anställning i och med att det framgått att utrustningen skulle användas i arbetsgivarens verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen återförvisade dock frågan om inköpen kunde träffas av avdragsförbudet för moms avseende stadigvarande bostad. (Detta är ett exempel)


Skatterättsnämndens nya bedömning

Skatterättsnämnden har nu meddelat förhandsbesked. Enligt Skatterättsnämnden kan kontorsutrustningen användas för såväl Bolagets verksamhet som för de anställdas privata bruk. Eftersom avdragsförbudet är en schablonregel som kan tillämpas för moms för inventarier som avser sådana bostäder, anser en majoritet i Skatterättsnämnden att avdragsförbudet är tillämpligt. Bolaget har därmed inte rätt till avdrag för moms på aktuella inköp av kontorsutrustning.

Tre skiljaktiga ansåg i stället att kostnader som uppkommer för att fysiskt flytta över arbetets utförande till de anställdas bostäder utgör allmänna omkostnader i den samlade ekonomiska verksamheten. Det innebär att avdragsförbudet inte är tillämpligt och att avdrag för ingående moms ska medges.


Vår kommentar

Skatterättsnämnden tolkning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad innebär förenklat att en arbetsgivare kan göra avdrag för ingående moms på kostnader för kontorsutrustning till företagskontoret men inte om motsvarande utrustning placeras i en anställds bostad.

Vi håller inte med majoriteten utan anser att nämndens tolkning går utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla bestämmelsens syfte, dvs. att säkerställa att avdrag inte medges för sådant som kan avse privata levnadskostnader.

Vi ser fram emot HFD:s bedömning av frågan och kommer givetvis att uppdatera er när det finns ytterligare information.

Vad som redan nu kan konstateras är att det är viktigt för arbetsgivare att etablera tydliga rutiner och instruktioner för anställdas hantering av utlägg.

 

Välkomna att kontakta oss om ni vill diskutera hur detta kan påverka er verksamhet:

Ulrika Grefberg
Christoffer Edvardsson