Stäng

Regeringen föreslår åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset och rådande ekonomiskt läge

Regeringen har idag presenterat en lagrådsremiss som innehåller ”flera snabba åtgärder” för att underlätta för företag att klara uppkomna likviditetsproblem. Tanken med förslaget är att via skattekontot stärka företagens likviditet genom att skjuta på skattebetalningar och ge företag rätt till återbetalningar av vissa inbetalda skatter.

 

Utöver förslaget på skatteområdet föreslås särskilda regler för korttidspermittering och statligt ansvar för sjuklönekostnader som inte utvecklas närmare nedan.

 

Förslaget som remitterats innebär en möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar. Företag har enligt förslaget rätt till 3 månaders anstånd med skatteinbetalningar. Anstånd ska beviljas om särskilda skäl inte talar emot det. Under anståndsperioden behöver företaget inte betala in berörda skatter. De skatter som berörs är moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Anståndet lämnas under längst ett år. Regeringen anger att detta kan ge upphov till ekonomiska lättnader om ca 300 miljarder kronor för det fall att samtliga berättigade företag utnyttjar anståndsmöjligheten. Meddelade anstånd kommer att medföra en anståndsavgift uppgående till 0,3 procent av meddelade anståndsbelopp per månad utöver anståndsränta.

 

Möjligheten till anstånd gäller från 1 januari 2020 och företag kan ansöka om återbetalning från Skatteverket med skatt som redan inbetalats under 2020. Förslaget gäller för alla företag som inte har misskött sig eller har stora skatteskulder. Förslaget är inte riktat enbart till särskilt utsatta branscher.

 

Svalners kommentar

 

Att ge företag möjlighet att skjuta upp tre månaders skatteinbetalningar under ett års tid, är ett relativt långtgående förslag och sannolikt välkommet för många företag med ansträngd likviditet. Att hanteringen sker direkt via skattekontot medför att förslaget bör ge den omedelbara likviditetseffekt som avses. Det bör noteras att beviljade anstånd är förknippade med vissa kostnader i form av avgift och ränta. Anstånd kommer beviljas efter ansökan, vilket medför viss hantering. De närmare detaljerna för denna hantering är i nuläget inte helt klara. Förslaget är generellt och inte begränsat till vissa branscher. Däremot kan tidigare misskötsel med skatter, diskvalificera för anstånd. Anstånd ska annars beviljas om särskilda skäl inte talar emot det.

 

Vi bistår gärna om ditt företag har frågor eller behov av biträde med ansökan om anstånd. Svalner bevakar även i övrigt utvecklingen på skatteområdet med anledning Coronaviruset och väntar oss att fler åtgärder kommer att vidtas.

 

Notera att Svalners vid behov även kan bistå ditt företag med finansiella tjänster som likviditetsplanering, cash flow management och finansiell modellering. Vänligen kontakta i så fall John Hovsenius (John.Hovsenius@svalner.se).

 

Läs mer om förslaget hos regeringen här.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Berndt
Viktor Sandberg