Stäng

3:12-utredningen utvidgas – Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens genom kvalificerade personaloptioner

Ägarledda företagSvensk och internationell företagsbeskattning

Regeringen beslutade den 7 september 2023 om ett tilläggsdirektiv till den s.k. 3:12-utredningen. Utredningen omfattar sedan tidigare samtliga centrala delar av 3:12-reglerna. Genom tilläggsdirektivet utvidgas uppdraget till att även särskilt omfatta en analys av på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens. Utredningen förlängs och ska nu redovisas senast den 31 maj 2024.

 

Bakgrund:

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 om att tillsätta en utredning med syftet att bland annat analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas, mot bakgrund av att utformningen av 3:12-reglerna anses ha betydelse för incitamenten att starta, driva, utveckla och äga företag. Svalner har tidigare kommenterat den ursprungliga utredningen här, vilken senare utvidgades genom ett tilläggsdirektiv i januari 2023. Regeringen har nu genom ytterligare ett tilläggsdirektiv valt att utöka kommitténs uppdrag till att även:

• analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens,

• lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga, och

• lämna nödvändiga författningsförslag.

Vår kommentar:

De särskilda bestämmelserna om utgivandet av personaloptioner infördes 2018 för att underlätta för unga, små företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Bestämmelserna utvidgades sedan under 2022. Om förutsättningarna för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda, kan kvalificerade personaloptioner ges ut till anställda utan beskattningskonsekvenser för företaget och den anställda med villkor att förvärva aktier i företaget till förmånligt värde.

Personer som utnyttjar personaloptioner är dock ofta verksamma i betydande omfattning vilket medför att deras senare förvärv av andelar kan komma att omfattas av de s.k. 3:12-reglerna. Beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar som förvärvats genom kvalificerade personaloptioner fördelas mellan inkomstslagen kapital och tjänst. Problematiken med nuvarande regelverk är därmed att dessa anställda inte åtnjuter en slutlig skattelättnad, utan snarare en uppskjuten beskattning i inkomstslaget tjänst. Detta har uppmärksammats i tidigare utredningar utan att ha resulterat i några lagändringar.

Tilläggsdirektivet innebär en möjlighet för att komma till rätta med nämnda problematik och ge en slutlig skattelättnad för nyckelpersoner, för att uppnå syftet att stärka företagens förmåga att attrahera och behålla nyckelkompetens samt därigenom främja tillväxt.

Svalner välkomnar denna översyn och bevakar utvecklingen vidare samt analyserar eventuella kommande förändringar på området.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Tranquilli
Gustav Åberg
Annamalin Norrsén