2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar: Kommer ränteavdragsbegränsningsreglerna för företagen att justeras?

Datum: 05 Juni 2024
Plats: Kl 9.00 - Online
Boka event

År 2019 infördes nya bestämmelser om företags möjligheter att göra ränteavdrag i Sverige, bl.a. infördes då en generell ränteavdragsbegränsningsregel. Under 2021 initierade regeringen en översyn av dessa regler, varvid en särskild utredare fick i uppdrag att se över vissa frågor hänförliga till regelverket. Nu den 31 maj ska utredningen äntligen presenteras. Utredningen omfattar bl.a. följande frågor:

  • Tidpunkten för när kvarstående negativa räntenetton ska fastställas
  • Hur länge kvarstående negativa räntenetton ska få behållas
  • Alternativa eller ytterligare möjligheter till koncernutjämning avseende avdragsunderlag för negativa räntenetton
  • Analys av den rättspraxis som finns avseende räntedefinitionen
  • Analys av reglerna om valutasäkring
  • Behovet av att införa ett sk. infrastrukturundantag
  • Analys om syftet med den generella ränteavdragsbegränsningen uppnås, hur regeln påverkar Sveriges konkurrenskraft samt om reglerna förebygger skatteplanering på avsett sätt och inte kan kringgås

Uppdraget utvidgades under 2022 till att även omfatta förslag på hur de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna för lån inom en intressegemenskap bör utformas eller anpassas för att vara förenliga med EU-rätten samtidigt som reglerna ska förebygga skatteundandraganden och inte ska kunna kringgås. 

Förväntningarna på att utredningens förslag kommer att innebära stora förändringar av nuvarande regelverk är höga då många företag har behövt tampas med dessa regler under nu fem års tid och de uppfattas som både komplexa och väl restriktiva i vissa avseenden.

Den 5 juni bjuder vi på Svalner in till ett webinar där vi kommer att gå igenom utredningens rekommendationer och vad vi tror att de kommer att innebära.

 

Varmt välkommen att anmäla dig!